AppleXsoft File Recovery for Mac 5.5.9.8

AppleXsoft File Recovery for Mac 5.5.9.8

www.applexsoft.com – Shareware – Mac
Mac File Recovery Software is an advanced data recovery software tool which recovers mac data from corrupted, deleted, formatted partitions and from crashed drives where Macintosh based file system are installed. Mac Data Recovery Software recovers data from HFS, HFS+ partitions. This Software is the best solution to recover lost data when A volume has been formatted/reformatted, volume is inaccessible after re-partitioning or any sort of corruption causing inaccessibility to the volume, volume is not getting mounted, files and folders are accidentally deleted, Apple partition map is corrupted, Apple catalog file is corrupted, Drive has been initialized, Disk verify and repair fails, Any sort of corruption causing inability to boot your operating system. Download Trial Version of Mac Data Recovery Software to recover lost or deleted data from HFS+ Volumes of Macintosh Operating System.

Tổng quan

AppleXsoft File Recovery for Mac là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi www.applexsoft.com.

Phiên bản mới nhất của AppleXsoft File Recovery for Mac là 5.5.9.8, phát hành vào ngày 25/05/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/04/2009.

AppleXsoft File Recovery for Mac đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac.

AppleXsoft File Recovery for Mac Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AppleXsoft File Recovery for Mac!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản